Zásady spracovania osobných údajov

1.       Úvodné ustanovenia:

Advokátska kancelária JUDr. Radoslava Vojtášová, advokátka, so sídlom: Wolkrova 41, 851 01 Bratislava – mestská časť Petržalka, IČO: 42266998, zapísaná v zozname advokátov vedenom Slovenskou advokátskou komorou pod č. 6403 (ďalej len „Advokátska kancelária“) postupuje pri poskytovaní právnych služieb v súlade s NARIADENÍM EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje Smernica 95/46/ES (všeobecné Nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len

GDPR“) a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov“).

Na Advokátsku kanceláriu sa pri spracúvaní osobných údajov vzťahuje aj zákon č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o advokácii“) a GDPR Kódex správania pre spracúvanie osobných údajov advokátmi vypracovaný Slovenskou advokátskou komorou (ďalej len „Kódex správania“). S Kódexom správania SAK sa môžete oboznámiť na www.sak.sk.

2.       Bezpečnosť spracúvania:

V záujme ochrany práv a slobôd fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov, Advokátska kancelária prijala primerané technické a organizačné opatrenia s cieľom zabezpečiť splnenie požiadaviek GDPR a Zákona o ochrane osobných údajov.

Ak máte akékoľvek otázky, môžete nás kontaktovať telefonicky na tel. čísle: +421 917 611 181, e-mailom na e-mailovej adrese: info@akvojtasova.sk alebo poštou na adrese nášho sídla.

3.       Zásady spracúvania:

Advokátska kancelária pri spracúvaní osobných údajov dodržiava nasledovné zásady:

 • spracúvanie zákonným spôsobom;
 • získavanie na konkrétne určené účely;
 • primeranosti a minimalizácie spracovania;
 • správnosti spracúvaných osobných údajov;
 • spracúvanie spôsobom, ktorý zaručuje bezpečnosť osobných údajov, vrátane ochrany pred neoprávneným alebo nezákonným spracúvaním a náhodnou stratou, zničením alebo poškodením.

Advokátska kancelária získava spracúvané osobné údaje od dotknutej osoby alebo od iného subjektu. V prípade, ak Advokátska kancelária nezískala osobné údaje od dotknutej osoby, nemá povinnosť poskytnúť dotknutej osobe informácie o spracúvaní osobných údajov, umožniť prístup alebo prenosnosť osobných údajov, ak by to mohlo viesť k porušeniu povinnosti advokáta zachovávať mlčanlivosť podľa Zákona o advokácii.

Advokátska kancelária je pri spracúvaní osobných údajov klientov a iných fyzických osôb v rozsahu nevyhnutnom na účely  výkonu  advokácie  v  postavení  prevádzkovateľa.  Zastupujúci  advokáti  sú v postavení osôb konajúcich na základe poverenia Advokátskej kancelárie, v dôsledku čoho majú prístup k osobným údajom dotknutých osôb. Osobné údaje dotknutých osôb môžu spracúvať len na základe pokynov Advokátskej kancelárie s výnimkou prípadov, keď sa to vyžaduje podľa práva EÚ alebo práva členského štátu.

Advokátska kancelária v súvislosti s poskytovaním právnych služieb spolupracuje s viacerými sprostredkovateľmi, ktorí pri výkone svojej činnosti v zmysle príslušnej zmluvy spracúvajú osobné údaje v mene Advokátskej kancelárie. V prípade prenosu osobných údajov dotknutých osôb do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie sa Advokátska kancelária zaväzuje rešpektovať primerané záruky podľa článku 46 a 47 GDPR.

V prípade porušenia ochrany osobných údajov, ktoré pravdepodobne povedie k vysokému riziku pre práva a slobody fyzických osôb, Advokátska kancelária bez zbytočného odkladu oznámi porušenie ochrany osobných údajov dotknutej osobe, ak nie je splnená niektorá z podmienok pre upustenie od oznamovacej povinnosti.

4.       Účely spracúvania osobných údajov v Advokátskej kancelárii a právne základy spracúvania:

Advokátska kancelária spracúva osobné údaje dotknutých osôb pre dosiahnutie nižšie uvedených účelov a na základe nižšie uvedených právnych základov:

 • poskytovanie právnych služieb;
 • poskytovanie iných ako právnych služieb;
 • zabezpečovanie súladu s právnymi predpismi a predpismi SAK;
 • bezpečnosť a ochrana informačných systémov Advokátskej kancelárie;
 • bezpečnosť priestorov Advokátskej kancelárie;
 • marketingové účely;
 • personalistika a mzdy;
 • informačný systém osobných údajov – BOZP;
 • evidencia uchádzačov o zamestnanie;
 • účtovné a daňové účely;
 • evidencia doručenej a odoslanej pošty;
 • vybavovanie žiadostí dotknutých osôb podľa GDPR;
 • archívne účely, účely vedeckého a historického výskumu;
 • štatistické účely;
 • iný účel vyplývajúci z GDPR, Zákona o ochrane osobných údajov alebo iných všeobecne záväzných právnych predpisov.

5.       Spracúvané osobné údaje:

Advokátska kancelária spracúva tie osobné údaje, ktoré nevyhnutne potrebuje predovšetkým za účelom poskytovania právnych služieb, pre plnenie svojich zákonných a zmluvných povinností, pre ochranu svojich oprávnených záujmov ako aj oprávnených záujmov svojich klientov.

6.       Doba uchovávania osobných údajov:

Advokátska kancelária uchováva osobné údaje dotknutých osôb po rôzne dlhú dobu, ktorá závisí od dôvodu a účelu ich spracúvania. Vo všeobecnosti platí, že Advokátska kancelária spracúva osobné údaje:

 • po dobu vyžadovanú príslušným všeobecne záväzným právnym predpisom, ak spracúva osobné údaje z dôvodu plnenia svojich zákonných povinností;
 • po dobu trvania zmluvného vzťahu založeného zmluvou, či trvania predzmluvných vzťahov, ak spracúva osobné údaje z dôvodu plnenia zmluvy;
 • po dobu trvania oprávneného záujmu, ktorý sleduje Advokátska kancelária, ak je spracúvanie osobných údajov na tento účel nevyhnutné;
 • po dobu výslovne uvedenú v súhlase alebo do jeho odvolania, ak spracúva osobné údaje na základe súhlasu.

Pri uchovávaní osobných údajov sa riadime odporúčanými dobami uchovávania v zmysle Uznesenia predsedníctva Slovenskej advokátskej komory číslo 29/11/2011, napr.:

 • knihu došlej pošty a knihu odoslanej pošty po jej zaplnení uschováva advokát počas desiatich rokov od dátumu prijatia alebo odoslania v knihe zapísanej poslednej zásielky;
 • inventárny zoznam archivuje advokát počas desiatich rokov od jeho spísania;
 • ak advokát vedie menoslov klientov a protokol klientskeho spisu elektronicky, ku koncu kalendárneho roka vyhotoví za kalendárny rok jeho tlačenú formu a túto uloží v kancelárii bez časového obmedzenia;
 • skartačná lehota klientskeho spisu je desať rokov a plynie odo dňa, keď sú splnené všetky podmienky pre uloženie spisu do archívu.

Na advokátov sa vzťahujú stavovské prepisy vykladajúce povinnosti advokátov podľa Zákona o advokácií, podľa ktorých existujú určité okolnosti, ktoré predlžujú doby uchovávania osobných údajov, resp. bránia v skartácií niektorých dokumentov z pochopiteľných dôvodov. Napr.:

 • klientsky spis, v ktorom sa nachádzajú originály listín odovzdaných advokátovi klientom nie je možné skartovať;
 • skartovať nie je možné protokoly klientskych spisov a menoslov klientskych spisov;
 • skartovať nie je možné klientsky spis alebo jeho časť, ktorú je advokát povinný odovzdať štátnemu archívu;
 • skartovať nie je možné klientsky spis, pokiaľ je vedené akékoľvek konanie pred súdom, orgánom štátnej správy, orgánmi činnými v trestnom konaní, Slovenskou advokátskou komorou, ktoré obsahovo súvisí s obsahom klientskeho spisu alebo ktorého predmetom bolo konanie alebo opomenutie advokáta pri poskytovaní právnej pomoci vo veci klientovi.

7.       Používanie Cookies:

Informácie získané interakciou s webovým prehliadačom návštevníka webstránky a/alebo používaním súborov cookies (ako napr. IP adresa, operačný systém, čas navštívenia webstránky, geografická poloha, zobrazený obsah, história predchádzajúceho obsahu, a pod.) môžu advokáti spracúvať prostredníctvom rôznych analytických nástrojov nasadených na svojich webových stránkach.

Cookies sú textové súbory, ktoré zlepšujú používanie webstránky napr. tým, že umožňujú rozpoznať predchádzajúcich návštevníkov pri prihlasovaní do užívateľského prostredia, zapamätaním voľby návštevníka pri otváraní nového okna, meraní návštevnosti webstránky alebo spôsobu jej využívania pre jej užívateľské zlepšovanie. Naša webová stránka používa súbory cookies na účely zabezpečenia správneho zobrazenia obsahu a fungovania stránky a pre potreby analytického nástroja Google Analytics. Ukladaniu týchto súborov do Vášho zariadenia môžete kedykoľvek zabrániť nastavením Vášho webového prehliadača. Nastavenie Vášho prehliadača je v zmysle ustanovenia § 55 ods. 5 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách považované za Váš súhlas s používaním cookies na našej stránke.

8.       Práva dotknutých osôb:

V prípade, ak chce dotknutá osoba uplatniť niektoré zo svojich práv, môže tak urobiť:

 • elektronicky na e-mailovú adresu: info@akvojtasova.sk
 • poštou zaslaním písomného dopytu adresovaného na adresu Advokátskej kancelárie – JUDr. Radoslava Vojtášová, advokátka, Wolkrova 41, 851 01 Bratislava – mestská časť Petržalka, Slovenská republika.

Dotknutá osoba má v súlade s GDPR, Zákonom o ochrane osobných údajov a Zákonom o advokácii právo požadovať od Advokátskej kancelárie prístup k osobným údajom, ktoré sa jej týkajú. Dotknutá osoba má právo na opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov, ako aj právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov a právo na ich prenosnosť. Dotknutá osoba má tiež právo odvolať súhlas so spracúvaním osobných údajov, ako aj právo podať sťažnosť dozornému orgánu.

Práva dotknutých osôb:

 • právo na prístup (článok 15 GDPR) – dotknutá osoba má právo získať od Advokátskej kancelárie potvrdenie o tom, či sa spracúvajú jej osobné údaje a ak tomu tak je, má právo získať prístup k týmto osobným údajom.
 • právo na opravu (článok 16 GDPR) – právo na doplnenie neúplných osobných údajov a na opravu nesprávnych osobných údajov. Advokátska kancelária sa v dobrej viere spolieha na to, že osobné údaje poskytnuté klientmi sú pravdivé, aktuálne, úplné a správne, a to až do momentu oznámenia zmeny zo strany klienta.
 • právo na vymazanie (článok 17 GDPR) – ak je splnený niektorý z dôvodov článku 17 GDPR a zároveň nie je daný dôvod odmietnutia žiadosti. Dôvodom výmazu môže byť napríklad, ak dotknutá osoba odvolá súhlas so spracúvaním, ak osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali, alebo ak dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu osobných údajov.
 • právo na obmedzenie spracúvania (článok 18 GDPR) – ak nastane niektorý z prípadov uvedených v článku 18 GDPR. K obmedzeniu dôjde napríklad ak dotknutá osoba napadne správnosť osobných údajov (počas obdobia umožňujúceho Advokátskej kancelárii overiť správnosť osobných údajov), alebo ak je spracúvanie protizákonné a dotknutá osoba namieta proti vymazaniu osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia.
 • právo na prenosnosť údajov (článok 20 GDPR) – právo získať osobné údaje v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi.
 • právo namietať a automatizované individuálne rozhodovanie (článok 21 a 22 GDPR) – dotknutá osoba má právo na to, aby sa na ňu nevzťahovalo rozhodnutie Advokátskej kancelárie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní, vrátane profilovania, a ktoré má právne účinky, ktoré sa jej týkajú alebo ju podobne významne ovplyvňujú. Advokátska kancelária aktuálne nevykonáva automatizované rozhodovanie vrátane profilovania.
 • právo podať sťažnosť (článok 77 GDPR) – oprávnenie podať sťažnosť dozornému orgánu pre podozrenie z porušenia Zákona a/alebo GDPR. Dozorným orgánom je Úrad na ochranu osobných údajov SR, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava, Slovenská republika, tel.: +421 /2/ 3231 3214, web: www.dataprotection.gov.sk, e-mail: statny.dozor@ pdp.gov.sk.
 • právo odvolať súhlas (článok 7 GDPR) – v prípade, ak dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na konkrétny účel, má právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním.

Advokátska kancelária bez zbytočného odkladu poskytne dotknutej osobe informácie o  opatreniach, ktoré sa prijali na základe žiadosti dotknutej osoby podľa tohto článku, najneskôr do jedného mesiaca od doručenia žiadosti. Uvedená lehota sa môže v odôvodnených prípadoch predĺžiť o ďalšie dva mesiace, a to aj opakovane. Advokátska kancelária informuje o každom takomto predĺžení  lehoty  dotknutú osobu do jedného mesiaca od doručenia žiadosti spolu s dôvodmi predĺženia lehoty. Ak dotknutá osoba podala žiadosť elektronickými prostriedkami, informácie sa podľa možnosti poskytnú elektronickými prostriedkami, pokiaľ dotknutá osoba nepožiadala o iný spôsob.

Ak Advokátska kancelária neprijme opatrenia na základe žiadosti dotknutej osoby, bezodkladne a najneskôr do jedného mesiaca od doručenia žiadosti informuje dotknutú osobu o dôvodoch nekonania a o možnosti podať návrh podľa § 100 Zákona o ochrane osobných údajov.

V Bratislave, dňa 1. januára 2021