Profil

JUDr. Vojtášová RadoslavaSom úspešnou absolventkou Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave. V roku 2009 som ukončila štúdium s vyznamenaním a získaním ceny dekana fakulty za vynikajúce výsledky v štúdiu. V roku 2010 som zložila rigoróznu skúšku a získala titul „JUDr.“
Po ukončení štúdia som pracovala ako advokátsky koncipient v advokátskej kancelárii Právne centrum s.r.o.
V zozname advokátov vedenom Slovenskou advokátskou komorou som zapísaná pod č. 6403 a samostatnú advokátsku prax vykonávam od 01.01.2013.
JUDr. Radoslava Vojtášová, advokátka