Odmena

Zmluvnú odmenu za právne služby a platobné podmienky si s klientom dohodneme vždy pred poskytnutím právnej služby v súlade s vyhláškou MS SR č. 655/2004 Z.z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb. Spôsob a výška zmluvnej odmeny závisí od viacerých aspektov, napr. druh právnej služby (napr. konzultácia, právna analýza, vypracovanie zmluvy, zastupovanie v súdnom konaní a pod.), časová a odborná náročnosť, špecifické požiadavky klienta, termín dodania právnej služby a pod.

Na základe konkrétnej požiadavky klienta o právnu službu vypracujeme návrh odmeny a v prípade Vášho súhlasu uzavrieme dohodu o poskytnutí právnej služby.

Zmluvná odmena sa určuje
a) podľa počtu hodín účelne vynaložených na vybavenie veci (hodinová odmena),
b) paušálnou sumou (paušálna odmena),
c) podielom na hodnote veci (podielová odmena),
d) tarifnou odmenou dohodnutou inak ako základnou sadzbou tarifnej odmeny.
e) kombináciou niektorých zo spôsobov uvedených pod písm. a) až d).

Hodinová odmena sa môže dohodnúť určením počtu hodín potrebných na poskytnutie právnej služby.
Pri vyúčtovaní predložíme klientovi časovú špecifikáciu vykonanej práce.

Paušálna odmena sa môže dohodnúť za poskytovanie právnych služieb v určitom časovom období alebo na neurčitý čas, alebo za úplné vybavenie veci alebo súboru vecí.

Podielová odmena sa môže dohodnúť vo forme podielu na hodnote veci, ktorá je predmetom konania pred súdom alebo iným orgánom. Maximálna výška dohodnutej podielovej odmeny nepresiahne 20 % z hodnoty veci, ktorá je predmetom konania pred súdom alebo iným orgánom.

Základná sadzba tarifnej odmeny sa stanoví podľa tarifnej hodnoty veci alebo druhu veci, alebo práva a podľa počtu úkonov právnej služby, ktoré sme vo veci vykonali.

Základná sadzba tarifnej odmeny za jeden úkon právnej služby pri zastupovaní v občianskom konaní je z tarifnej hodnoty

do 165,97 eura16,60 eura,
nad 165,97 eura do 663,88 eura16,60 eura
+ 1,66 eura
za každých aj začatých 33,19 eura, prevyšujúcich sumu 165,97 eura
nad 663,88 eura do 6 638,78 eura41,49 eura
+ 9,96 eura
za každých aj začatých 331,94 eura prevyšujúcich sumu 663,88 eura,
nad 6 638,78 eura do 33 193,92 eura220,74 eura
+ 16,60 eura
za každých aj začatých 1 659,70 eura prevyšujúcich sumu 6 638,78 eura,
nad 33 193,92 eura486,29 eura
+ 6,64 eura
za každých aj začatých 3 319,39 eura prevyšujúcich sumu 33 193,92 eura.

Bližšie informácie o zmluvnej odmene za právne služby Vám v prípade záujmu poskytneme telefonicky, e-mailom alebo na osobnej konzultácii.