Pracovné právo

  • komplexné pracovnoprávne poradenstvo zamestnancom alebo zamestnávateľom vypracovanie pracovnoprávnej dokumentácie týkajúcej sa vzniku, zmeny alebo zániku pracovnoprávneho vzťahu (pracovná zmluva, dohoda o pracovnej činnosti, dohoda o výkone práce a dohoda o brigádnickej práci študenta)
  • zodpovednosť za škodu spôsobenú zamestnancovi alebo zamestnávateľovi
  • zastupovanie zamestnávateľov pri kolektívnom vyjednávaní
  • zastupovanie v súdnych konaniach (nevyplatenie mzdy alebo odstúpného, neplatné skončenie pracovného pomeru)