Ochrana osobnosti

  • uplatnenie nárokov pri neoprávnenom zásahu do ochrany osobnosti fyzickej osoby (najmä života a zdravia, občianskej cti a ľudskej dôstojnosti, ako aj súkromia, svojho mena a prejavov osobnej povahy) – vypracovanie návrhu na súd na upustenie od neoprávnených zásahov, odstránenie následkov a náhradu nemajetkovej ujmy, vrátane zastupovania v súdnom konaní