Občianske právo

  • vecné práva – vlastnícke právo (vypracovanie kúpnych a darovacích zmlúv, vypracovanie návrhu na určenie vlastníckeho práva, vrátane zastupovania v súdnom konaní), podielové spoluvlastníctvo (vypracovanie dohôd o zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva, vypracovanie návrhu na súd, vrátane zastupovania v súdnom konaní), bezpodielové spoluvlastníctvo manželov (vypracovanie návrhu na zrušenie bezpodielového spoluvlastníctva manželov a zastupovanie v súdnom konaní, vypracovanie dohôd o vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov, vypracovanie návrhu na vyporiadania bezpodielového spoluvlastníctva manželov, vrátane zastupovania v súdnom konaní); záložné práva; vecné bremená (vypracovanie dohôd o zriadení, zmene alebo zániku záložného práva alebo vecného bremena)
  • záväzkové právo – vypracovanie všetkých pomenovaných aj nepomenovaných zmlúv podľa Občianskeho zákonníka
  • susedské spory – vypracovanie mimosúdnych dohôd o urovnaní, vypracovanie návrhov na súd a zastupovanie v súdnych konaniach
  • náhrada škody (zodpovednosť za škodu na majetku a škodu na zdraví) – zastupovanie pri mimosúdnych rokovaniach o náhradu škody za účelom uzavretia dohody o náhrade škody, vypracovanie žaloby na súd, vrátane zastupovania v súdnom konaní    vydanie bezdôvodného obohatenia – zastupovanie pri mimosúdnych rokovaniach o vydanie bezdôvodného obohatenia za účelom uzavretia dohody, vypracovanie žaloby na súd, vrátane zastupovania v súdnom konaní
  • dedičské právo – spisovanie závetov, zastupovanie dedičov v dedičských konaniach, vrátane konania o novoobjavenom majetku
  • ochrana spotrebiteľa – vypracovanie spotrebiteľských zmlúv, zastupovanie v sporoch zo spotrebiteľských zmlúv komplexné právne poradenstvo, zastupovanie v súdnych konaniach a tiež pri mimosúdnych rokovaniach