Obchodné právo

  • komplexné obchodnoprávne poradenstvo v oblasti podnikania a obchodných spoločností
  • založenie, zmena alebo zrušenie obchodných spoločností (VOS, KS, SRO,AS) a družstva
  • zastupovanie spoločníkov/akcionárov na valných zhromaždeniach spoločností, vypracovanie dokumentácie pre účely rokovania valného zhromaždenia spoločnosti
  • vypracovanie všetkých pomenovaných aj nepomenovaných zmlúv podľa Obchodného zákonníka
  • náhrada škody – zastupovanie pri mimosúdnych rokovaniach o náhradu škody za účelom uzavretia dohody o náhrade škody, vypracovanie žaloby na súd, vrátane zastupovania v súdnom konaní
  • vymáhanie pohľadávok od dlžníkov – mimosúdne vymáhanie pohľadávok za účelom uzavretia dohody, vypracovanie návrhu na súd, vrátane zastupovania v súdnom konaní
  • vypracovanie žalôb a návrhov na vydanie platobných rozkazov, zastupovanie pri mimosúdnych rokovaniach a v súdnych konaniach pri uplatnení zmluvných alebo mimozmluvných nárokov