Konkurzy a reštrukturalizácie

  • vypracovanie prihlášok pohľadávok do konkruzneho a reštrukturalizačného konania
  • vypracovanie návrhu na vyhlásenie konkurzu, prípadne aj návrhu na oddlženie fyzickej osoby
  • zastupovanie veriteľov na veriteľských schôdzach alebo vo veriteľských výboroch v konkurznom alebo reštrukturalizačnom konaní